DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinarea Consiliului Local al orașului Băile Herculane din data de 29.05.2023

STPT job 1000x200

 

Primarul orașului Băile Herculane,

Având în vedere prevederile art.133 alin 1, art.134 alin 1 lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                                                      În temeiul prevederilor art. 196 alin.1, lit.b din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Băile Herculane, în data de 29.05.2023, orele 14,00, care se va desfășura cu participarea fizică a consilierilorlocali, în sala de ședințe a Primăriei orașului Băile Herculane.

Art.2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare, este prezent în anexa care face parte integrată din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele însrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Art.4 Consilierii locali sunt invitași să formuleze și să depună amendamente la proiectele de hotărâri aflate pe proiectul ordinii de zi.

Art.5 Prezenta dsispoziție intră în vigoare și se comunică potrivit art.197 alin. 1 și 4 și art.198 alin. 1 și 2 și art. 199 alin. 1 și 2 Instituției Prefectului județului Caraș-Severin și se aduce la cunoștință locuitorilor orașului Băile Herculane, portivit dispozișiilor art.135 alin.4 dinO.U.G NR.57/2019 privind Codul administrativ, prin afișare pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale și la sediul Primăriei orașului Băile Herculane

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane din data de 29.05.2023

1.Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 29.05.2023.

2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 27.04.2023.

3.Proiect de hotărare privind modificarea si aprobarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Inițiator proiect: Miclău Cristian, Primar al orașului Băile Herculane
Inaintat spre avizare la : Comisia de Munca, Protectie sociala, Protectia copilului, Invățământ, Sanătate și Familie

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheluieli al orașului Băile Herculane si modificarea Listei de investiții pe anul 2023.
Inițiator proiect: Miclau Cristian, Primar al orașului Băile Herculane
Inaintat spre avizare la : Comisia Economico-Financiară

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului orașului Băile Herculane pe anul 2022
Inițiator proiect: Miclău Cristian, Primar al orașului Băile Herculane
Inaintat spre avizare la : Comisia Economico-Financiară,Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului si Turism
Comisia Juridică, de Disciplina, Relatii Externe si Programe, Comisia de Muncă, Protecție socială, Protecția copilului, Invățământ, Sănătate și Familie, Comisia de Sport, Culte, Activități social-culturale

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului.
Inițiator proiect: Miclău Cristian, Primar al orasului Băile Herculane
Inaintat spre avizare la : Comisia Economico-Financiară, Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului si Turism,
Comisia Juridică de Disciplină, Relații Externe si Programe, Comisia de Muncă, Protecție socială, Protecția copilului, Învățământ, Sănătate și Familie, Comisia de Sport, Culte, Activități social-culturale

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheluieli al S.C. Ecologica Băile Herculane S.R.L. pe anul 2023
Inițiator proiect: Miclău Cristian, Primar al orașului Băile Herculane
Inaintat spre avizare la : Comisia Economico-Financiară

8.Proiect de hotărare privind suportarea din Fondul de intreținere, inlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice a sumei de 8.009,30 lei, reprezentând lucrări reabilitare rețea de canalizare menajeră executate în strada Castanilor, orașul
Băile Herculane
Inițiator proiect: Miclău Cristian, Primar al orașului Băile Herculane
Inaintat spre avizare la : Comisia Economico-Financiară

9.Proiect de hotarare privind suportarea din Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice a sumei de 12.830,31 lei, reprezentand lucrari reabilitare retea de canalizare menajera executate in strada Florilor, orasul
Baile Herculane
Initiator proiect: Miclau Cristian, Primar al orasului Baile Herculane
Inaintat spre avizare la : Comisia Economico-Financiara

10.Proiect de hotarâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băile Herculane nr.41 din 29.04.2022 privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr.70/30.09.2021 privind dezmembrarea unei parcele de teren în suprafață de 3760 mp din terenul evidențiat în C.F. nr.30918 Băile Herculane, nr.cadastral 30918, în suprafața de 38.020 mp, teren situat în orașul Băile Herculane, precum și a Hotărârii Consiliului Local nr.70 din 30.09.2021
Inițiator proiect: Miclău Cristian, Primar al orașului Băile Herculane
Inaintat spre avizare la : Comisia Juridică, de Disciplină, Relații Externe si Programe

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de parteneriat în cadrul proiectului cultural „Heritage First! Bienala patrimoniului cultural din România”, intre Asociația Locus și Orașul Băile Herculane
Inițiator proiect: Miclău Cristian, Primar al orașului Băile Herculane
Inaintat spre avizare la : Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția, Mediului și Turism, Comisia Juridică, de Disciplină, Relații Externe si Programe

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de parteneriat în cadrul proiectului cultural „Baia de Arhitectură ediția V” între Asociația Locus și Orașul Băile Herculane
Inițiator proiect: Miclău Cristian, Primar al orașului Băile Herculane
Inaintat spre avizare la : Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului și Turism, Comisia Juridică, de Disciplină, Relații Externe si Programe

13.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune al orașului Băile Herculane la vânzarea imobilului intravilan situat în orașul Băile Herculane, strada Cernei nr.16, ap.1,2, 3, 4, 5 si 6, județul Caraș-Severin, compus din spațiile comerciale înregistrate în
C.F. nr.31147-C1-U1 Băile Herculane în suprafață de 45 mp, C.F. nr.31147-C1-U2 Băile Herculane în suprafață de 45 mp, in C.F. nr.31147-C1-U3 Băile Herculane în suprafață de 32 mp, în C.F. nr.31147-C1-U4 Băile Herculane, în suprafață de 53 mp, in C.F. nr.31147-C1-U5 Băile
Herculane în suprafață de 51 mp si in C.F. nr.31147-C1-U6 Băile Herculane în suprafață de 48 mp, care fac parte din imobilul monument istoric Ansamblul Cazinoului, înscris în Lista Monumentelor Istorice cu cod LMI CS-II-a-A-11004
Inițiator proiect: Miclău Cristian, Primar al orașului Băile Herculane
Inaintat spre avizare la : Comisia Economico-Financiară, Comisia Juridică, de Disciplina, Relații Externe și Programe

14.Diverse.

 

PRIMAR,
MICLĂU CRISTIAN

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/