Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeș

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.01.2020

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară în data de 31.01.2020, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi anexă la prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapa de sedință, pe baza semnăturii.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului al municipiului Caransebeş din data de 31.01.2020

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.01.2020, ora 12.00.

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de îndată in data de 09.01.2020.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei privind intocmirea Proiectului tehnic, caietului de sarcini, detalii de execuție, documentatie tehnica pentru autorizație, pentru investitia ,,Modificare traseu conducta de distributie a gazelor naturale pe strada Teiusului din municipiul Caransebes”, realizata de SC CALOR GRUP Resita.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4 . Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei privind intocmirea Proiectului tehnic, caietului de sarcini, detalii de execuție, documentatie tehnica pentru autorizație, pentru investitia ,,Modificare traseu conducta și instalatie de racordare gaze naturale pe strada Granicerilor din municipiul Caransebes”

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii pe picior a lemnului rezultat din partida 5159, cu un volum de 123 mc unei firme solicitante in vederea exploatarii, a tarifului de exploatare și acordarea de lemn gratuit din fondul forestier proprietate publica a municipiului Caransebes, institutiilor publice din subordinea Cosiliului Local.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. – Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a loturilor de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. Proiect de hotărâre privind incheierea unui act aditional la contractul de administrare încheiat cu Direcția Silvica Caras-Severin, Ocolul Silvic Paltinis, privind prelungirea duratei contractului de administrarea în regim silvic a suprafetei de 353 ha, fond forestier, proprietatea publica a municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8. Proiect de hotărâre privind indexarea cu ratei inflatiei de 4 % a tarifelor de baza/mp necesare la calculul chiriilor pentru contractele de inchiriere ce urmeaza a fi incheiate pe anul 2020 pentru spatiile destinate desfasurarii activitatilor comerciale, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea in anul 2020 a termenului contractelor de inchiriere teren proprietate publica sau privata a municipiului Caransebes amplasamente garaje, amplasamente chioscuri, amplasamente terase sezoniere, constructii provizorii ,statii telefonie mobila-antene si indexarea cu rata inflatiei in valoare de 4% a pretului inchirierii, la reinoirea contractelor .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea in anul 2020 a termenului contractelor de inchiriere ( spatii, terenuri, mese) cu conditia achitarii integrale a chiriei aferente anului 2019,

si indexarea cu rata inflatiei de 4% a preturilor contractelor de inchiriere exprimate în moneda naționala.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică cu plic închis, a terenului înscris în CF nr.42861, nr.cad.42861, în suprafață de 162 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, a documentației de atribuire si a prețului de pornire al licitației.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

12. Proiect de hotărâre privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 18.000 mp, identificata în CF nr. 38756 Caransebes, nr top 5236/1/2 situata în intravilanul municipiului Caransebes, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13. Proiect de hotărâre privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 193 mp, identificata în CF nr. 38204 Caransebes nr. cad.38204, situata în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

14. Proiect de hotărâre privind mentinerea pretului pentru inchirierea parcelelor de teren agricol din zona Sesu Roșu din cadrul Proiectului Speranța Verde, la nivelul celor aprobate în anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.205/31.10.2019 in sensul modificarii destinatiei terenului dat în folosință gratuită către SC TRANSAL URBIS SRL în suprafață de 15.000 mp, proprietatea Orașului Caransebeș, din deponeu, in statie de sortare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

16 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020, pentru beneficiarii de ajutor social acordat conform Legii nr.416/2001 și beneficiarii Legii nr.208/1997.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

17. Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciul Public Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Caransebes, serviciu de TIP V1, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Caransebes , conform OMAI 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

18. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Caransebeș, prin transformarea unor funcții publice de execuție de polițist local I, debutant din cadrul Direcției Poliția Locală , în funcții publice de execuție definitive de polițist local, clasa I, grad profesional asistent.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

19. Proiect de hotarare privind efectuarea în anul 2020 a celor 6 zile de concediu de odihna ramase neefectuate în anul 2018 și a celor 25 de zile neefectuate în anul 2019 pentru Primarul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

20. Proiect de hotarare privind adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea unui numar de 100 de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2020, la nivelul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

21. Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul 2 al anului 2019.

Prezinta: Primarul municipiului Caransebes

22. Intrebari.Interpelari.

23. Diverse.