Dispoziție privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 30.03.2021

Dispoziție privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 30.03.2021

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 30.03.2021, ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor  locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 30.03.2021

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 30.03.2021.

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 25.02.2021.

3.- Proiect de hotarare privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în municipiul Caransebeș, str. Cernei, județul Caraș Severin, în suprafață de 23.584 mp în vederea și pe perioada realizării de către ”C.N.I.”-S.A. a obiectivului de investiții Proiect tip – „Construire bază sportivă TIP 1”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 71 mp, identificata în CF nr. 42556 Caransebes nr. cad.42556, situata în intravilanul municipiului Caransebes

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a unei suprafețe de 2 mp din terenul înscris în CF nr.31123 Caransebeș, nr.top.II/14/B, în suprafață de 268, proprietatea Statului Român, în vederea construirii unui balcon.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei parcele de teren in municipiul Caransebes, zona Valea Cenchii pentru construirea unei locuinte proprietate personala, conform Legii nr.15/2003.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind organizarea licitației publice cu plic închis în vederea inchirierii a spațiului comercial nr.3, in suprafața de 33,31 mp, proprietatea publica a municipiului Caransebes, situat in Piata Gugulanilor, cu destinație comerciala.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind aprobarea Panului Urbanistic Zonal – „Construire supermarket LIDL, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate si organizare de santier” – str. Ardealului, nr. 127.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

9.- Proiect de hotarare privind numirea domnului Selner Nicolae, in functia de administrator al SC GUGULANIA LAND SRL, pe o perioada de 1 an si actualizarea Actului Constitutiv al societatii.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

10.- Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Casei de Cultura ,, George Suru” Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

11.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Local al municipiului Caransebes și al Regulamentului privind măsurile metodologice referitoare la circulatia proiectelor de hotarari ale Consiliului Local al municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

12. Raport privind starea economica, sociala și de mediu a municipiului Caransebes în anul 2020.

Prezinta: Primarul municipiului Caransebes

13. – Intrebari. Interpelari.

14.- Diverse.