DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.05.2018

stiri si publicitate cu Casino Herculane by sungarden

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 29.05.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.05.2018.

2. – Aprobarea procesului– verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  27.04.2018.

3. -Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, pe trimestrul I, pe anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

4. – Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al bugetului de autofinantate și subventii, pe trimestrul I, pe anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico – economice faza Documentatie de avizare a lucrarilor de intervenție pentru investitia ,, Modernizare străzi în municipiul Caransebes”.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. – Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru lucrarea extindere rețea de gaze în municipiul Caransebes, pe străzile Tudor Vladimirescu, Tarinei, Garii, Nicolae Balcescu, Valea Cenchii, Calea Timisoarei, Godeanu și Corcana.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.-  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de recepție finala pentru microbuzele achizitionate prin licitatie publica de către SC TRANSAL URBIS SRL, în cadrul achizitiei ,,Achizitie microbuze pentru transport calatori”

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii a doua autovehicule în folosinta gratuita de la Serviciul Public Intretinere și Reabilitare către Serviciul Public de Iluminat Public.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxelor de parcare în parcarile publice cu plata din municipiul Caransebes pentru mijloacele de transport detinute de către Federația Caritas a Diecezei Timisoara – Centrul de ingrijiri la domiciliu, punct de lucru Caransebes.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotărâre privind  modificarea art.1 din HCL nr.281/30.08.2016 in sensul modificarii destinatiei apartamentului nr.3, situat in blocul ANL, nr.33, Sc.B, strada Balta- Sarata, din locuinta de serviciu in locuinta ANL.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii sectorului de drum DN6 km 450+000 – 455+340 si a terenului aferent limita administrativa municipiul Caransebes-intersectie DN6/DN58- Resita, din proprietatea publica a statului in proprietatea publica a municipiului Caransebes si declasificarea din categoria functionala  drum de interes national in categoria functionala drum de interes local- strazi ale municipiului Caransebes si revocarea HCL nr.67/2018.

promovare banner maxagro Stiri cu Muzeul din Timisoara

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, Cabina paznic și birou P+1E, platforma betonata și imprejmuire teren” în str. Ardealului fn.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

13.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, Extindere zona locuinte – zona Racovita”.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

14. -Proicet de hotărâre privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism , aprobat prin HCL nr. 62/29.03.2000.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

15.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 251/29.07.2016 cu privire la numirea reprezentantilor Consiliului de administratie la unitățiile de învățământ , prin inlocuirea domnului Truica Adrian Arsenie cu domnul Badet Ion la Colegiul Național ,,Traian Doda” Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

16.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.. 207/08.07.2016 privind desemnarea consilierilor locali în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Caransebes prin inlocuirea domnului Truica Adrian Arsenie cu domnul Badet Ion, membru în cadrul Comisie de specialitate nr.4.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

17.- Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție de polițist local din   cadrul Directiei Poliția Locala din Aparatul de specialitate al Primarului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

18.- Intrebari.Interpelari

19.- Diverse.

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e)  din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

AVIZAT

PRIMAR                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ

Felix-Cosmin Borcean                                                      Ana Bratu

Stiri si Publicitate, joburi in Timisoara si Resita STPT job 1000x200 Stiri si Publicitate in Timisoara si Resita 1000x100 edb
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/