DISPOZIŢIE privind convocarea de îndata a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş

1000x100 (5)

DISPOZIŢIE
privind convocarea de indata a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,
in data de 07.03.2022

Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) și art.196, alin.(1), lit.b) din
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă de îndată ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeș
în data de 07.03.2022, ora 12.00 care va avea loc în Sala de ședinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei
municipiului Caransebeș, str. Piața Revoluției, nr. 1, județul Caraș–Severin, pentru dezbaterea
proiectului de hotărâre înscris în proiectul ordinii de zi, anexă ce face parte integrantă din prezenta
dispoziție.

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de
hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform opțiunii,
pe semnătura acestora.

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeș, convocată de îndată în data
de 07.03.2022
1.- Aprobarea ordinii de zi a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeș, convocată de îndată în data de 07.03.2022.

2.- Aprobarea procesului-verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului
Caransebeș, din data de 25.02.2022.

3.- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebeș pe anul
2022, a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activitătilor finanțate integral sau parțial
din venituri proprii pe anul 2022 și a programului de investiții pe anul 2022, anexa la bugetul
local.
Inițiator: Primarul municipiului Caransebeș

banner 970 x 250