Dispoziție convocare a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Teregova pentru data de 12 februarie 2024

1000x100 (2) STPT job 1000x200

Dispoziție de convocare a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Teregova pentru data de 12 februarie 2024, ora 13.30

Primarul comunei Teregova, Judeţul Caraş-Severin, în temeiul prevederilor 134 și art. 196 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N :
Art. 1 Se convocă, de îndată, Consiliul Local al Comunei Teregova în data de 12.02.2024, ora 13.30 în ședință extraordinară în Sala de Ședințe a Consiliului Local Teregova cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta Dispoziție, anexă care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2(1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Teregova, fiind transmise și pe adresele de e-mail ale consilierilor locali, așa cum au fost comunicate de către aceștia.
(2) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Teregova, în baza competențelor acestora, conform Anexei menționate la art. 1.
(3) Membrii Consiliului Local al Comunei Teregova sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 3 Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.
Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică:
– Institiției Prefectului Județul Caraș-Severin;
– Primarului Comunei Teregova;
– Membrilor Consiliului Local al Comunei Teregova;
– Se publică pe www.comunateregova.ro

1000x100 (3) 1000x100 (4)

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Teregova din data de 12 februarie 2024, ora 13.30

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea revcării H.C.L. Teregova nr. 9 din 9 februarie 2024.
Inițiator: Primar Maria DAMIAN.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Teregova pe anul 2024.
Inițiator: primar Maria DAMIAN.
3. Diverse.
Spre avizarea Comisiilor de specialitate:
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț: punctele: 1, 2
Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement:
Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinei și liniștii publice, drepturile cetățenilor:
Teregova la 12.02.202

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/