CCIAT demarează un nou curs în domeniul achizițiilor publice. În ce constă acesta?

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională, anunță organizarea cursului „Spețe, interpretări și soluții în domeniul Achizițiilor Publice”.

Perioada de desfășurare a cursului este între 2 și 5 decembrie, de luni până joi, în intervalul orar 16.30-19.30. Cursul se va desfășura la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, Timișoara, Bdul Eroilor de la Tisa nr. 22.

Taxa de participare este de 650 lei + TVA:

 • Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIA Timiş.
 • Se acordă 10% reducere pentru absolvenții cursului „Expert achiziții publice”, organizat de CCIA Timiş.

Cursul se adresează experților în achiziții publice, practicieni, atât din cadrul autorităților contractante, cât și al operatorilor economici.

Vor fi abordate probleme și soluții privind:

 • Criterii de calificare și selecție; motive de excludere a ofertantului;
 • Documentul european de achiziție unic (DEAU), în toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achiziție publică;
 • Rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; subcontractarea; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate;
 • Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achiziții publice clasice și sectoriale;
 • Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție. Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului;
 • Modificări legislative sau acte administrative emise de către autorităţile publice care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;
 • Modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziţie publică care influenţează şi impune redimensionarea elementelor ofertate şi preţul contractului, cu condiţia încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanţiale prevăzute de lege;
 • Situaţia în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care nu se datorează culpei  contractantului; actualizarea, în acest caz, se aplică cu condiţia ca operatorul economic să nu fi încasat contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune-interese;
 • Realizarea unui DUAE; încărcarea documentelor; integrarea unui DUAE în SICAP; corelarea cu fișa de date a achiziției; derularea unei proceduri de atribuire online; acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț;
 • Completarea DUAE – Documentul Unic de Achiziție European.