Apel de selecție nr. 1/2018 – varianta simplificată. Măsura 6.5/6B Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate

Apel de selecție nr. 1/2018- varianta simplificată

Măsura 6.5/6B Investitii in infrastructura sociala si de educatie a grupurilor marginalizate

  • Data lansării apelului de selecție: 13.09.2018
  • Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 6.5/6B Investitii in infrastructura sociala si de educatie a grupurilor marginalizate
  • Tipurile de beneficiari eligibili:

În contextul fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, solicitanții/beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate prin LEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare.
In conformitate cu fisa masurii 6.5/6B, beneficiari directi/solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil sunt furnizorii de servicii sociale:

  • Comune
  • Asociații și fundații
  • GAL, în situația în care în urma lansării apelulilor de selectie nu se depun proiecte de catre nici un solicitant.

Fondurile disponibile : alocate masurii 6.5/6B „Investitii în infrastructura socială și de educație pentru grupurile marginalizate” este de 23.744 Euro (in conformitate cu Planul de Finantare aprobat de catre MADR).

Valoarea unui proiect inaintat de catre beneficiari eligibili va fi de maxim 20.000 euro.

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% pentru proiecte înaintate de Comune sau organizații non-guvernamentale, iar în cazul beneficiarilor privați intensitatea sprijinului este de 90%. În cazul în care participarea la program este asigurată în mod gratuit, intensitatea sprijinului este de 100% și pentru această categorie.

Plata in avans cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 63 al Regulamentului CE nr. 1305/2013.

Sprijinul va fi acordat sub formă de rambursarea cheltuielilor eligibile suportate si plătite efectiv.

Programul de primire a proiectelor în timpul sesiunii este în fiecare zi lucrătoare de la 9.00-17.00.

· Data limită de primire a proiectelor și locul unde de se pot depune proiectele: 25.10.2018 ora 12.00 la sediul operational GAL, AsociatieiMicroregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara

· Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura 6.5/6B Investitii in infrastructura sociala si de educatie a grupurilor marginalizate, pagina de internet; http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/

· Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiunii pe suport tiparit a documentelor aferente masurii lansate.

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN), Deva, jud. Hunedoara
Tel: 0354 411 150
Tel. mobil: 0762 695 509
E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

Presedinte/Reprezentant Legal
Carmen MICU