Anunț pentru deținătorii de terenuri agricole, utilaje agricole și animale, de pe raza municipiului Reșița

agricul

În atenția următoarelor categorii de deținători de terenuri agricole, utilaje agricole şi animale:

persoane fizice cu domiciliul fiscal în municipiul Reșița inclusiv localitățile aparținătoare: Câlnic, Cuptoare, Doman, Moniom, Secu, Ţerova;

persoanele juridice cu domiciliul fiscal în municipiul Reșița inclusiv localitățile aparținătoare: Câlnic, Cuptoare, Doman, Moniom, Secu, Ţerova;

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Potrivit Ordonanței nr. 28/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind registrul agricol şi a Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, aprobate prin Ordinul 25/2020 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, categoriile de mai sus au obligația de a declara pentru înscrierea în registrul agricol al municipiului Reșița, datele privind suprafețele de terenuri agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcțiile pe care le exploatează sau le dețin în proprietate, pe raza municipiului Reșița inclusiv localitățile aparținătoare: Câlnic, Cuptoare, Doman, Moniom, Secu, Ţerova la următoarele termene:

-între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;

între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

Persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute mai sus, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea « report din oficiu».

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face numai pe bază de documente anexate la declarația făcută sub semnătura capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității. În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face pe baza declarației date sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității. Aceste declarații pot fi date, potrivit opțiunii persoanei fizice obligate să declare în registrul agricol, după cum urmează:

a) în fața secretarului general al localității;

b) în fața notarului public;

Pentru entitățile cu personalitate juridică, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declarațiilor date de reprezentantul legal al unității respective, însoțite de documente.

Potrivit art. 20 alin. (1) din Ordonanța nr. 28/2008 actualizată privind registrul agricol, nedeclararea datelor care fac obiectul registrului agricol, declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice.

Drept urmare, invităm persoanele fizice și juridice, din categoriile menționate mai sus, care nu au declarat datele pentru registrul agricol pentru anul în curs şi cele care nu au fost găsite la domiciliu, să se prezinte de urgență la Serviciul Public – Direcția pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reșița, la adresa: Reșița, str. Petru Maior nr. 2, Bl. 800, et. III, cam. 3304, în zilele de luni – joi între orele 07,30 – 16,00, vineri 07,30 – 13,00, în vederea declarării datelor susmenționate.

Totodată menționăm că declarațiile privind deținerea de terenuri agricole, utilaje agricole și animale pot fi transmise și online la adresa patrimoniu@primariaresita.ro. Informații suplimentare la telefon 0255/220546 int. 26 – Compartiment Agricol.

banner 970 x 250