Anunț licitație: Teren în suprafaţă de 701 mp, identificat în CF nr. 46779 Reşiţa, aparţinând domeniului privat al Municipiului Reşiţa, situat în strada Caraiman, nr. 13

po 1000x100px (3)
whatsapp image 2022 10 03 at 13.25.51 (2)
explo 1000x200

Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Municipiul Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Judeţul Caraş Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa, email patrimoniu@primariaresita.ro, persoană contact Bîrsanu Adela.

Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică: Teren în suprafaţă de 701 mp, identificat în CF nr. 46779 Reşiţa, aparţinând domeniului privat al Municipiului Reşiţa, situat în strada Caraiman, nr. 13, conform H.C.L. nr.307/26.08.2021 şi O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.

Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în instrucţiuni pentru ofertanţi.

Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obține de la, ,,Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa’’cu sediul în Reşiţa, str. P.Maior, nr. 2, (Bloc. 800), camera 3311, Judeţul Caraş-Severin.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ : Preţul este de 50 lei şi se va achita la casieria Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului
Reşiţa, de luni până vineri între orele 8 :00 -12 :00.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.09.2021, ora 13:00.

Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic sigilat, într-un singur exemplar. Data limită de depunere a ofertelor: 04.10.2021, ora 14:00.

expresb 1000x100

Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800), Judeţul Caraş-Severin, Registratură.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.

Data și locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 A, etaj 1, sala de şedinţe, în data de 05.10.2021, ora 14:00.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Caraş-Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email- cosmin.didu@just.ro, în termen de 30 de zile de la data licitaţiei.

 

PRIMAR: Popa Ioan

1000 x 200 gif
upt 1000x100