Anunț licitație: Teren în suprafaţă de 701 mp, identificat în CF nr. 46779 Reşiţa, aparţinând domeniului privat al Municipiului Reşiţa, situat în strada Caraiman, nr. 13

Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Municipiul Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Judeţul Caraş Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa, email patrimoniu@primariaresita.ro, persoană contact Bîrsanu Adela.

Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică: Teren în suprafaţă de 701 mp, identificat în CF nr. 46779 Reşiţa, aparţinând domeniului privat al Municipiului Reşiţa, situat în strada Caraiman, nr. 13, conform H.C.L. nr.307/26.08.2021 şi O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.

Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în instrucţiuni pentru ofertanţi.

leader board 728 x 90 px

Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obține de la, ,,Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa’’cu sediul în Reşiţa, str. P.Maior, nr. 2, (Bloc. 800), camera 3311, Judeţul Caraş-Severin.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ : Preţul este de 50 lei şi se va achita la casieria Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului
Reşiţa, de luni până vineri între orele 8 :00 -12 :00.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.09.2021, ora 13:00.

Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic sigilat, într-un singur exemplar. Data limită de depunere a ofertelor: 04.10.2021, ora 14:00.

Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800), Judeţul Caraş-Severin, Registratură.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.

Data și locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 A, etaj 1, sala de şedinţe, în data de 05.10.2021, ora 14:00.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Caraş-Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email- cosmin.didu@just.ro, în termen de 30 de zile de la data licitaţiei.

 

PRIMAR: Popa Ioan