Anunț licitație Primăria Reșița – Vânzare teren în suprafață de 53,95 mp

untitled design set 970x90 px

1.Informaţii generale privind vânzătorul: Municipiul Reşiţa, cu sediul in Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Judeţul Caraş Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa, persoană contact Bîrsanu Adela, e mail patrimoniu@primariaresita.ro.

2.Informaţii generale privind vânzarea imobilului, în special descrierea şi identificarea bunului: Vânzarea imobilului în suprafață construită de 53,95 mp, apartament nr. 3 compus din
farmacie 53,95 mp, magazine 8,63 mp, părți comune curte 95,33 mp, wc 2,11 mp din care apartamentului nr. 3 revine cota de 32,48 mp, situat în Municipiul Reşiţa, str. Zimbrului, nr 27, ap. 3, înscris în CF nr. 40366-C1-U1 Reșița, nr. top 554/b,555/a/III, aparţinând domeniului privat al Mun. Reşiţa, conform H.C.L. nr. 418/29.08.2023 şi O.U.G. 57/2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin cerere scrisă ce se depune la sediul Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, str. Petru Maior, nr.2 , Bloc 800.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, Bloc. 800, Compartiment Contracte Terenuri, Judeţul Caraş-Severin.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Preţul este de 50 lei şi se va achita la casieria Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa, de luni până vineri între orele 8-13.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.12.2023, ora 13.

4.Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior.

untitled design set 970x90 px

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 13.12.2023, ora 14.

4.2.Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, Bloc 800, Judeţul Caraş Severin, Registratură.

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5.Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 , parter, sala de şedinţe,în data de 14.12.2023, ora 13.

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Caraş Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email ecris.115@just.ro.

PRIMAR
POPA IOAN