Anunț licitație

untitled design set 970x90 px
publicitate in ziar Casa Auto Timisoara
po 1000x100px (3) untitled design set 970x90 px
Cuib de vise 1000x100
untitled design set 970x90 px
casinoherculane by sungarden
untitled design set 970x90 px
gif card de energie dacus 1000x100 alv bannerexpressbanat resita 1000x100px ian24
casinoherculane by sungarden alv bannerexpressbanat resita 1000x100px ian24

 

1. Informaţii generale privind concedentul:

Municipiul Reşiţa,  prin « Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa », cu sediul in Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800),  Judeţul Caraş Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Concesionarea suprafeţei de 637 mp, identificată în C.F. nr. 37373 Reşiţa, nr. cad 30448 Reşiţa ,nr. top (455/3/2-455/3/3-455/3/4)2, situată în Reşiţa, str. Ion Vidu, în vederea edificării unei locuinţe familiale, domeniul privat al municipiului Reşiţa. Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 şi H.C.L. nr. 114/20.03.2020.

3.   Informaţii privind documentaţia de atribuire

Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire

printr-o solicitare scrisă adresată Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire

Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa , cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc. 800), camera 3311, Judeţul Caraş-Severin.

3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul

50 lei şi se va achita la caseria Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa, de luni până vineri între orele 8.00 şi 14.00

3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.07.2020, ora 13.00

4.Informaţii privind ofertele

4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 14.07.2020, ora 14.00

4.2 Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800),  Judeţul Caraş Severin, e-mail: patrimoniu@primariaresita.ro,tel:0255/220546.

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5.Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

15.07.2020 ora 13.00, sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 A, etaj 1, judeţ Caraş Severin.

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei.

Tribunalul Caraş Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email- cosmin.didu@just.ro.

7.Data transmiterii anunţului de Licitaţie către instituţiile abilitate în vederea publicării:

– 18.06.2020 .

 

 

 PRIMAR,

 POPA IOAN

untitled design set 970x90 px
casinoherculane by sungarden gif card de energie dacus 1000x100
publicitate si promovare in ziar
Cuib de vise 1000x100
gif card de energie dacus 1000x100
publicitate ziar expresb 1000x100 pizzeria Dimitrios 1000x100
publicitate ziar expresb 1000x100
promovare banner maxagro
gif card de energie dacus 1000x100 Brantner 1000x100px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publicitate si promovare online banner maxagro
publicitate tmc 640
zpd publicitate Timisoara banner maxagro
untitled design set 970x90 px
publicitate banner website comunitatetm 1000 x 100 px final 01
banner versay 1000x200px
untitled design set 970x90 px
Brantner 1000x100px
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/