ANUNŢ CONCURS privind ocuparea unei funcții publice

primaria baile herculane
po 1000x100px (3)

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei funcții publice

Primăria orașului Băile Herculane organizează concurs în data de 07.04.2022 pentru ocuparea
unei funcții publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad asistent din cadrul aparatului de
specialitate al primăriei orașului Băile Herculane, după cum urmează:

tm4ua media express de banat (100x1000px)

– Compartiment Contabilitate și probleme de învățământ, casierie – studii superioare –
1 post

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA 07.04.2022 si 12.04.2022
ORA 10,00
LOCUL – Primăria orașului Băile Herculane (sala de ședințe)

Candidații vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la
data publicării anunțului pe site-ul Primăriei orașului Băile Herculane, respectiv între
07.03.2022 – 28.03.2022, orele 8,00 – 16,00 de luni până joi și vineri intre orele 8,00 – 13,30.

Condiții generale de participare la concurs:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ :

a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea
stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie,
respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea
funcției publice;
g) îndeplinește condițiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului
sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea
justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-
condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licență absolvite cu diploma de licența sau echivalentă
– Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice : – 1 an

DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conține în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor
specializări și perfecționări;
f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
g) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
h) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
i) cazierul judiciar;
j) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de
înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al
acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia și relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 8,00 – 16,00 de luni până joi
și vineri între orele 8,00 – 13,30, la sediul Primăriei orașului Băile Herculane, str. M. Eminescu nr. 10, Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier superior, telefon 0255/560439, e-mail primbh@yahoo.com sau de pe site-ul instituției http:/primaria-baileherculane.ro.

PRIMAR,
MICLĂU CRISTIAN

banner 970 x 250