Flavius Koczi și Ştefan Popa Popa ‘s, cetățeni de onoare ai Reșiței

Sportivul Flavius Koczi este multiplu medaliat la campionatele europene și mondiale de gimnastică și a reprezentat cu mândrie Reșița peste granițele țării. Astfel că, în semn de răsplată, aleșii județeni vor să îi răsplătească eforturile. Și caricaturistul Ștefan Popa Popa’s este propus pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului de pe Bârzava.

Ordinea de zi a ședinței de consiliu local de astăzi cuprinde 25 de proiecte și trei informări. Pe lângă acordarea titlului de cetățean de onoare celor două personalități, aleșii locali aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății CET 2010.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului GEMS OF THE ROMANIAN AND SERBIAN FOLKLORIC THESAURUS – Preservation and promotion of cultural traditions in Resita, Lugoj and Veliko Gradiste finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia şi a contribuţiei locale de 2% din costurile totale eligibile ale proiectului.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Common actions, common values – Resita and Kikinda, together for the future finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia şi a contribuţiei locale de 2% din costurile totale eligibile ale proiectului.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

3. Proiect de hotărâre privind introducerea traseului de transport a „trenuleţului rutier”.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare şi atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat propuse să funcţioneze în anul şcolar 2012-2013 în Municipiul Reşiţa.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reşiţa pe anul 2012.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul I 2012.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

7. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa a terenului în suprafaţă de 3 mp identificată în C.F nr. 3722 Câlnic, nr. cad. G100/m/1/46/2/c/1/1/c, în vederea concesionării fără licitaţie pentru construire balcon şi modificări interioare apartament în Reşiţa, str. Rodnei, nr. 11, sc.C, ap.1 către doamna Moţi Florentina Zoia.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor indirecte şi a beneficiului pentru lucrările executate de către Serviciul Public –„Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliul Local”.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa a terenului în suprafaţă de 2 mp identificată în CF nr. 15481 UAT Reşiţa, nr. top. G100/h/60/20/1/a/b/2/2/3/3/2/b/2/1/b/a/2/1/b/e/2/b/2/

1/a/2/1/b, nr. cad. 5843, în vederea concesionării fără licitaţie pentru extinderea

construcţiei existente cu amenajare cabinet medical stomatologic şi acces acoperit

cu copertină şi firme luminoase în Reşiţa, str. Muncii, bl.2, sc.3, ap.2, către

Cuciurean Gheorghe şi soţia Cuciurean Doina.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

10. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa a terenului în suprafaţă de 3 mp identificată în CF nr.3722 Câlnic, nr. cad. G100/m/1/46/2/c/1/1/c, în vederea concesionării fără licitaţie pentru construire balcon şi modificări interioare apartament în Reşiţa, str. Rodnei, nr.11, sc.D, ap.2 către doamna Burdaş Ana.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

11. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 300 mp teren, localitatea Reşiţa, Mociur, înscris în CF nr. 51 Reşiţa Română, nr. top. 345/b/2/8/2, zona IV pentru construire locuinţă parter.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării unui teren în suprafaţă de 500 mp din suprafaţa identificată în C.F. 33033 Reşiţa nr. cad. 33033 situat în municipiul Reşiţa, Poiana Golului.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

13. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa a terenului în suprafaţă de 61 mp. identificată în C.F nr. 3722 Câlnic, nr. top. G100/L/2/11/1, nr. cad. 5837 în vederea concesionării fără licitaţie pentru modernizare şi extindere spaţiu comercial în Reşiţa, str. B-dul Republicii, nr. 18, sc.C, către S.C COMALIMENT S.A.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

14. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” al

Municipiului Reşiţa domnului FLAVIUS KOCZI.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul

2012 la S.C. „ CET 2010 REŞIŢA” S.R.L.

iniţiator: Consilier local: Daniel Marian CSOKE

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere ale S.C. „ CET 2010 REŞIŢA” S.R.L. pe anul 2011.

iniţiator: Consilier local: Daniel Marian CSOKE

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării, demolării şi valorificării staţiei de autobuz Nera sens – sus situată în Municipiul Reşiţa şi înlocuirea acesteia cu o staţie modernă.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

18. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare“ al Municipiului Reşiţa domnului ŞTEFAN POPA POPA ‘S.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării prin cumpărare de către Municipiul Reşiţa a unui teren în suprafaţă de aproximativ 3,5 ha, situat în Reşiţa, str. Bârzăviţei, nr. 4 de la Agenţia Naţională Romarm, în vederea construirii de obiective cu caracter social.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

20. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 461/15.12.2009 privind aprobarea studiului de oportunitate a Regulamentului de funcţionare a activităţii de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Reşiţa şi a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a activităţii de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Reşiţa.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

21. Proiect de hotărâre privind stabilirea parcărilor publice de pe raza municipiului Reşiţa ce vor funcţiona în regim de „parcări publice cu plată fără pază“.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali şi a numărului de indemnizaţii lunare acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2012.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

23. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu referitor la acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri contribuabililor persoane fizice care domiciliază în imobilul – bloc de locuinţe situat administrativ în Reşiţa, str. G.A. Petculescu, bl. 15, jud. C-S.

iniţiatori: Primar – Mihai STEPANESCU

Viceprimar – Sorin Daniel SIMESCU

24. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 600 mp teren, localitatea Reşiţa, str. Funicularului FN, înscris în CF nr. 1, Reşiţa Română, nr. cad. 1127/a/1/2/2/2/2/1/19/d/3/28/18/12/a/2/a/2/b/2/a/2/2/1/1/1/a/2 Izlaz, pentru construire locuinţă.

iniţiator: Viceprimar – Sorin Daniel SIMESCU

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a terenului în suprafaţă de 90 mp. identificată în C.F. nr. 3722 Câlnic, nr. cad. G100/z/7/19, în vederea concesionării fără licitaţie publică pentru construirea unui spaţiu comercial în Reşiţa, str. Făgăraşului FN, către Borcean Gheorghe.

iniţiator: Viceprimar – Cristian PANFIL

26. Rapoartele de activitate ale consilierilor locali pe anul 2011.

27. Informare nr. 6227/12.04.2012 a Serviciului Gospodărie Urbană şi Mediu cu privire la modul de aplicare al H.C.L. nr. 412/2011.

28. Raportul Nr. 3565/15.03.2012 al Serviciului Public – „Direcţia de Asistenţă Socială“, privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali pe semestrul II al anului 2011.

29. Informarea Nr. 5984/20.04.2012 a Serviciului Public – „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa“, privind propunerea S.C. „CCV Astion“ S.R.L., înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 6600/23.04.2012.

Art. 2 – Dispoziţia se comunică :

Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin

Mass-media.