Acțiuni de integrare a minorităților etnice

Apel de selecție nr. 1/2018 – varianta simplificată

MĂSURA 6.6/6B Acțiuni de integrare a minorităților etnice
(inclusiv minoritatea romă)

 • Data lansării apelului de selecție: 29.11.2018
 • Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 6.6/6B -Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)
 • Tipurile de beneficiari eligibili:

În contextul fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, solicitanții/beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate prin LEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare.

In conformitate cu fisa masurii 6.6/6B, beneficiari directi/solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil sunt:

 • Comune
 • Asociații și fundații
 • GAL, în situația în care în urma lansării apelulilor de selectie (primul apel de selectie) nu se depun proiecte de catre nici un solicitant.

Beneficiari indirecti:

 • Grupuri ale minoritatilor etnice.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Conditiile de eligibilitate care trebuie indeplinite de catre solicitant pentru acordarea sprijinului nerambursabil in cadrul masurii 6.6/6B, in conformitate cu prevederile din fisa masurii, sunt:

 • Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
 • Investiția trebuie să demonstreze necesitatea si oportunitatea;
 • Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 ani de la ultima plata.

Atenție! Solicitantul trebuie sa aiba sediul social sau punctul de lucru in teritoriul GAL si investitia sa se realizeze pe teriroriul GAL.

Suplimentar față de criteriile de eligibilitate mentionate mai sus, solicitantul trebuie să îndeplinească condițiile generale de eligibilitate in conformitate cu manualul de procedura pentru implementarea sub masurii 19.2 precum si prevederile aplicabile măsurilor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Se verifică dacă:

 • Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR
 • Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare
 • Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF
 • Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului
 • Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare.

Fondurile disponibile pentru masura 6.6/6B „Actiuni de integrare a minoritatilor etnice (inclusiv minoritatea roma” este de 11.853 Euro (in conformitate cu Planul de Finantare aprobat de catre MADR).

Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 11.000 euro/proiect.

Programul de primire a proiectelor în timpul sesiunii este în fiecare zi lucrătoare de la 9.00-17.00.

· Data limită de primire a proiectelor și locul unde de se pot depune proiectele: 14.01.2019 ora 12.00 la sediul operational GAL, AsociatieiMicroregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara
· Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura 6.6/6B Actiuni de integrare a minoritatilor etnice (inclusiv minoritatea roma), pagina de internet; http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro
· Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiunii pe suport tiparit a documentelor aferente masurii lansate.

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN), Deva, jud. Hunedoara
Tel: 0354 411 150
Tel. mobil: 0762 695 509
E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

Presedinte/Reprezentant Legal
Carmen MICU

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/