Şedinţă a Consiliului Local Reşiţa

DISPOZIŢIA Nr. 1153

DIN 18 IUNIE 2013

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

          Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

        Art.1. – Se convocă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 25 iunie 2013, ora 1400 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

  1. 1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa“ de sub autoritatea Consiliului Local.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 2.      Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcţii al Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială“ Reşiţa de sub autoritatea Consiliului Local.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 3.      Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public al Municipiului Reşiţa şi trecerea în domeniul privat al Municipiului Reşiţa şi concesionarea fără licitaţie a suprafeţei de 8 mp. identificată în C.F. nr. 1750 Reşiţa Română, nr. top. R 207/29/1/1/f, pentru extindere spaţiu comercial, str. Horia, nr. A3, parter, către CIOBOTARU NICOLAE.

                                                                           iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 4.      Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 300 mp teren, localitatea Reşiţa, Mociur, înscris în C.F. nr. 51 Reşiţa Română, nr. top. 345/b/2/8/2, zona IV, pentru construire casă familială şi amenajare curte.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării unui teren în suprafaţă de 128 mp din suprafaţa identificată în C.F. 1842 Reşiţa Montană nr. top. 587/d/52/d/3/a/3/48/a/2/15/7/3/c/2/1/17/b/2/1/a, nr. cad. 6201 situat în municipiul Reşiţa, str. Aurel Vlaicu nr. 16A.

                                                                           iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 6.      Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţă de necesitate pentru două imobile situate administrativ în Municipiul Reşiţa.

                                                                            iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 7.      Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 5000 mp situat în Reşiţa, Al. Trei Ape nr. 6, Parohiei Ortodoxe Române (actualmente Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel – Govândari“).

                                                                           iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 8.      Diverse.

            Art. 2 – Dispoziţia se comunică :

  • Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin
  • Mass-media.

P R I M A R,

                                   Mihai  STEPANESCU                          A V I Z A T

                                                                                               S E C R E T A R,

                                                                                        Lucian Cornel BUCUR