PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

po 1000x100px (3)
Primarul municipiului Caransebeş
Potrivit art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Comisiile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022.
În temeiul art. 129 alin. 2 lit b coroborat cu alin.  4, lit.  c, precum și a art. 196  alin. 1 lit. a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ,
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
          Pentru anul fiscal 2022, impozitele și taxele locale aplicabile în municipiul Caransebes, care constau într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează cu rata inflatiei 2,6%. În categoria impozitelor şi taxelor de includ: impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale, alte taxe locale.
Art. 2
    1. Se acordă bonificaţia prevăzută la art 462 alin. (2) şi art. 467 alin. (2) şi la art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru plata integrală până la 31.03.2022 după cum urmează:

Legea nr. 227/2015

Persoane fizice

Persoane juridice

tm4ua media express de banat (100x1000px)
  1. în cazul impozitului pe clădiri 0 – 10%;

  2. în cazul impozitului pe teren 0 – 10%;

  3. în cazul mijloacelor de transport 0 – 10%;

10%

10%

10%

10%

10%

10%

banner 970 x 250
Art. 3
Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate în condiţiile prezentei hotărâri, au obligaţia să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al consiliului local în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj.
Art. 4
Depunerea peste termen a declaraţiei prevăzute la punctul 3 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei.
Art. 5
Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele împuternicite din cadrul Serviciului Impozite şi Taxe şi de împuterniciţii Primarului.
Art. 6
Contravenţiei prevăzute la punctul 4 i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 456 alin. (2) lit. a), lit. c), lit. h), lit. i), lit. j), lit. k) şi art. 464 alin (2) lit. d), lit. g), lit. h), lit.j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sunt reglementate în Anexa nr. 1
Art.8
Se propune aprobarea reducerii cu minimum 50% a impozitului pentru mijloacele de transport hibride conform conform art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Art.9
Se propune aprobarea următoarelor taxe speciale destinate funcţionării unor servicii publice locale prevăzute în Anexa nr. 2 în baza prevederilor art 484 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Art.10
Se propune aprobarea pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice anularea creanţelor restante, în sume mai mici de 40 lei inclusiv, pentru poziţiile de rol care au restanţe şi sunt mai vechi decât 01.01.2021, conform art. 266 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.
Art.11
Anexele nr. 1 și 2  fac parte integrantă din prezentul raport.
Art. 12
Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul fiscal 2022.
Art. 13
Orice hotărâre de consiliu local contrară se abrogă.
Art. 14
Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarului municipiului Caransebeş prin Direcţia Economică, Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Caransebeş, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, Compartimentului Relaţii cu publicul pentru afişarea şi mass media locală, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Terenurilor, Compartimentului Autorizări şi Control Comercial şi Biroul Administraţiei Publice.