Dispoziție privind convocarea ședinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş

Primăria Caransebeș
STPT job 1000x200

Dispoziție privind convocarea ședinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş în data de 29.04.2024

Primarul municipiului Caransebeş, în temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin.(3), lit.a), alin. (5) și art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:
Art.1. – Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş în data de 29.04.2024, ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi, anexă ce face parte integranta din prezenta dispoziție.
Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispoziție.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform opțiunii, pe semnatura acestora.
Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) și art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Anexa la Dispozitia nr. /23.04.2024

Proiectul ordini de zi a sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.04.2024
1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.04.2024.
2.- Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de îndată în data de 04.04.2024.
3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru pentru anul 2025.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
4.- Proiect de hotărâre privind anularea creantelor fiscale datorate de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate, cât și a rămășițelor și a majorărilor de rămășițe a impozitelor prescrise ale persoanelor decedate.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GUGULANIA LAND S.R.L. Caransebeș, pe anul 2024.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
6.- Proiect de hotărâre privind preluarea in proprietatea privata a municipiului Caransebes, a terenului situat in intravilanul municipiul Caransebes, identificat în CF nr. 44689 Caransebeș, nr. cad. 44689 , în suprafața de 75 mp, categoria de folosință arabil.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
7.- Proiect de hotărâre privind preluarea in proprietatea privata a municipiului Caransebes, a terenului situat in intravilanul municipiul Caransebes, identificat în CF nr. 42207 Caransebeș, nr. cad. 42207 in suprafata de 36.58 mp, categoria de folosință arabil.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
8.- Proiect de hotărâre privind preluarea in proprietatea privata a municipiului Caransebes, a terenului situat in intravilanul municipiul Caransebes, identificat în CF nr. 46260 Caransebeș, nr. cad. 46260 in suprafata de 1853 mp, categoria de folosință arabil.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
9.- Proiect de hotărâre privind atestarea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat a terenului în suprafața de 106 mp, categoria de folosinta arabil , din CF nr.46513 Caransebes, situat în intravilanul municipiului Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului CaransebeS
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
10.- Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri între municipiul Caransebeș și domnul Pascotă Gheorghe Ovidiu și doamna Pascotă Corina.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
11.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren, în condițiile Legii nr. 15/2003, pe durata existenței construcției în vederea construirii unei locuințe proprietate personală.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
12. – Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor loturi de teren pentru neînceperea construcţiei locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului, conform Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
13.- Proiect de hotărâre privind aprobarea primirii în calitate de membru asociat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT Caraș-Severin, a unor unități administrativ-teritoriale.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
14.- Proiect de hotărâre privind rectificarea erorii materiale intervenita la art.1 din HCL nr. 86/28.03.2024.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
15.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluarea a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Caransebes pe anul 2023.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
16.- Proiect de hotărâre privind transformarea functiei publice de executie vacante de politist local, clasa III, grad profesional superior, de la Compartimentul ordine publica al Serviciului Politia Locala, in functia publica de executie de politist local, clasa I, grad asistent in cadrul aceluiasi compartiment.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5
17.- Întrebări. Interpelari.
18.- Diverse.

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/