DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş

1000x100

Primarul municipiului Caransebeș,

În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă de îndată ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeș în data de 13.12.2021, ora 14.00, care va avea loc în Sala de ședințe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeș, str. Piața Revoluției, nr. 1, județul Caraș–Severin, cu participarea fizica a consilierilor locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispoziție.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform opțiunii, pe semnătura acestora.

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispoziția nr. /13.12.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeș, convocată de îndată în data de 13.12.2021

1.- Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeș, convocată de îndată in data de 13.12.2021.

2.- Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeș, din data de 03.11.2021.

Inițiator: Primarul municipiului Caransebeș

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

3.- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021

Inițiator: Primarul municipiului Caransebeș

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare a ,,Targului de Craciun”din municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 CENTRALIZATOR NOMINAL AL REZULTATELOR PROBEI DE INTERVIU

la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de de consilier clasa I, grad profesional debutant de la Compartimentul autorizări si control comercial din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebeș

NR.CRT.    NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATULUI     PUNCTAJ INTERVIU

1                                    30934                                                                               90,00