DISPOZIȚIE DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SLATINA TIMIȘ

primaria slatina timis

Primarul comunei Slatina Timiș din județul Caras Severin, având in vedere prevederile art. 133,art.134 alin. 1 ,alin.2 alin.3 lit.a alin.5 alin.6 ;art. 135 alin.l,alin.2 alin.3,alin.4,alin.7;art.136;alin. l,alin.2,alin.3 lit.a, lit.b, alin.4,alin.5,alin.6 ,alin.7,alin.8 lit.a,lit.b,lit.c,lit.d: art. 137,alin. l, alin.2,art.138; art. 139;art.140;art.141 art. 155 alin. I lit.a,lit.b,lit.c,lit.d,lit.e alin.3 lit.b,alin.4 lit.a,lit.b,lit.c,lit.d,lit.g,lit. h;art.196 alin. I lit.b art. 197: alin.l,alin.4,art.198 alin. 1 si art. 199 alin. I si alin.2 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

PRIMARUL COMUNEI EMITE PREZENTA DISPOZITIE:

ART. 1. Se convoacă Consiliul local al com. Slatina Timiș in ședința de lucru ordinara din data de 07.03.2022 ,ora 18,30 ,la sediul Primăriei Slatina Timiș.
ART.2. La ordinea de zi sunt înscrise următoarele puncte:
In conformitate cu prevederile art. 134 alin.4 ,lit.e si lit.f din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ aceste proiecte au fost înaintate spre avizare, comisiilor reunite si comisiilor necesare din cadrul Consiliului local al Comunei Slatina Timiș:
1. Prezentarea si aprobarea Procesului Verbal al ședinței anterioare a consiliului local din data de 11.02.2022 , intocmit in conformitate cu prevederile 138 alin. l,alin.2 lit a,alin. 15,alin.17 din OUG nr.57/ 2019,privind Codul Administrativ ,prezinta d.nul secretar general al comunei.
2.. Proiect de hotărâre de aprobare a rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al UA T Slatina —Timis pe anul 2022 -prezinta d.nul primar al comunei.
3.Proiect de hotarare de aprobare planului de paza pe anul 2022 pe raza UAT Slatina Timis – prezinta d.nul primar al comunei
4.Proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentului de Organizare si Funcționare al Aparatului propriu al Primarului UAT Slatina-Timis prezinta d.nul primar al comunei.
5. Proiect de hotarare de aprobare a trecerii din domeniul public in domeniul privat a unor terenuri având categoria de folosinta de pasune din extravilanul Comunei in vederea realizării unui obiectiv de producere a energiei electrice din resurse regenerabile(eoliene) – prezinta d.nul primar al comunei.
6. . Proiect de hotărâre de aprobarea a înscrierii unor terenuri in domeniul privat al Comunei -prezinta d.nul primar al comunei.
7. Proiect de hotărâre de aprobare gestionare a serviciului câini fără stăpân pe raza UAT Slatina Timiș-prezinta d.nul primar al comunei.
8. Proiect de hotărâre de aprobarea proiectului privind Programul de finanțare din Bugetul local pentru activități non profit de interes local prin Legea nr.350/2005–prezinta d.nul primar al comunei.
9. Proiect de hotărâre de aprobare stabilire a ZILEI COMUNEI Slatina Timiș-prezinta
d.nul primar al comunei
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de masuri si acțiuni de interes local privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr.276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare ,respectiv Legea nr. 192/2018- prezinta d.nul primar al comunei.
11 Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou nascuti de pe raza UAT Slatina Timis- – prezinta d.nul primar al comunei.
12. Proiect de hotărâre de aprobare a Bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului
Silvic Banatul Montan RA Resita pe anul 2022 -prezinta d.nul primar al comunei.
13. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate al serviciul de asistenta sociala si medical comunitara a Comunei Slatina -Timis pe anul 2021.
14. Cereri-adrese —citatii.
15. Diverse.
In conformitate cu prevederile art. 137 alin. I si alin.5 din OUG nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ, prezenta consilierilor in cadrul sedintei este obligatorie,sau prin mijloace electronice(on —leine).
Nota:
De la ora 18 00 se va desfășura ședința e comisii a Consiliului local al Com. Slatina Timiș.
ART.3 In conformitate cu prevederile art. art.200 si art.255 alin. l, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, prezenta se va înainta Instituției Prefectului Județului Caras Severin si consilierilor locali al Com.Slatina Timiș prin posta electronica, împreună cu toate materialele enunțate mai sus.

tm4ua media express de banat (100x1000px)

PRIMAR, AVIZAT
GHEORGHE ROMA SECRETAR GENERAL,
jr. B.SZUPP
Nr. 62 din 01.03.2022

banner 970 x 250