DISPOZIȚIA Nr. 1818 din 26.10.2018 privind convocarea Consiliului Local În Ședintă ordinară

po 1000x100px (4)
whatsapp image 2022 10 03 at 13.25.51 (2)
explo 1000x200

Primarul Municipiului Reșita,
ln temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 §i alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare,
DISPUNE:

Art.1. – Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Reșita în ședinta ordinara din data de 31 octombrie 2018, ora 14.00 la Sala de Ședinte a Primariei Municipiului Reșița, parter, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
⦁ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșita pe anul 2018
inițiator: Primar – Popa loan
⦁ Proiect de hotarare privind aprobarea execuției Bugetului Local la 30.09.2018
inițiator: Primar – Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 29/31.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar 2017, pentru finanțarea cheltuielilor în anul 2018
inițiator: Primar- Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasarii a 2 persoane in Olanda și Germania pentru achiziția unor utilaje
inițiator: Primar – Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind Organizarea Târgului de Crăciun in Municipiul Reșița
inițiator: Primar – Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 210/2016 privind eliberarea acordurilor de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata intre 3,5t și 7,48t, autorizațiilor de liber acces pentru o zi/luna pentru accesul și circulația autovehiculelor destinate transportului de marfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egala cu 7,5 tone și autorizatii speciale de transport cu greutate și/sau gabarit depașit, în Municipiil Reșița
inițiator: Primar – Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru montarea de plăcute informative pentru identificarea imobilelor și asociatiilor de proprietari/locatari din Municipiul Reșița
inițiator: Primar- Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 332/20.12.2017 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2018
inițiator: Primar- Popa loan
⦁ Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru proiectul “Reșița Verde” a Municipiului Reșița
inițiator: Primar- Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a documentației de urbanism ,,Plan Urbanistic General al Municipiului Reșița”, aprobat prin HCL nr. 92/2011 privind aprobarea documentației de urbanism ,Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Reșița”
inițiator: Prima, – Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii și completarii anexei 2 din HCL nr.329 din 26.09.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului Public – “Direcția pentru întreținerea ·; Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de lluminat Public și Deszăpezire”
initiator: Primar – Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrarii suprafetei de 250 mp, din terenul cu suprafata de 15660,65 mp, înscris in C.F. nr. 2273 Reșița Română, nr. top. R.200/3/52/k/3/b/2/b/1/1, teren situat pe str. Nalbelor nr. 5, Reșița în vederea cumpararii terenului
inițiator: Primar- Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrarii suprafeței de 183 mp, din terenul cu suprafața de 2692874,3 mp. înscris in C.F. nr. 7 Cîlnic, nr. top. 285/b/2/a/2/–/b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1 Nr. cad: 6184 și schimbarea categoriei de folosință, teren situat pe str. Bistra FN, Reșița în vederea cumpărării terenului
inițiator: Primar- Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării imobilului fost punct termic nr. 18 inscris in CF nr. 44548 -C2 și C3 cu suprafață construită totală de 267 mp aparținând domeniului privat al Municipiului Reșița, situat in Reșita Galea Caransebeșului nr. 5-7 in vederea demarării procedurii de demolare și valorificare
inițiator: Primar – Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării imobilului fost punct termic nr. 43, proprietate extratabulară a Municipiului Reșița, cu suprafață de 154 mp aparținând domeniului privat al Municipiului Reșița, situat in Reșita, Galea Caransebeșului nr. 11, în vederea demarîrii procedurii de demolare și valorificare
inițiator: Primar- Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Reșița a suprafeței de teren de 446 mp și schimbarea categoriei de folosință, în vederea intabulării în Cartea Funciara
inițiator: Primar- Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilelor TEREN + CONSTRUCTII situate pe raza Municipiului Reșița de la SC TMK Reșita SA
inițiator: Primar- Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Asociației Reșita Europeană de sub autoritatea Consiliului Local
inițiatori: Primar- Popa loan Viceprimar – Dacica Adrian Laurentțiu
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordarii unor subvenții de la bugetul local constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/16.01.2017 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 373/20.12.2017
inițiator: Viceprimar- Dacica Adrian Laurențiu
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 7 la contractul de închiriere nr. 39/01.11.2011 pentru imobilul proprietatea UCM Reșița SA, denumit Creșă și Grădiniță, înscris in CF nr. 34198 Reșița provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 8496 Reșița Română, cu nr. top. R 202/d/9/1, în suprafață de 2860 mp, imobil situat administrativ în Reșița, str. Petru Maior, nr. 26, judetul Cara ­ Severin, cunoscut sub denumirea de Gradinita PP?, aprobat prin HCL nr. 398/24.11.2011
inițiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurentiu
⦁ Proiect de hotarare privind rectificarea HCL nr. 366/05.10.2018
initiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea inființării Centrului de Zi pentru Consiliere și lnformare elevi, studenți și tineri, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acestuia precum și a Convenției de Parteneriat încheiată intre Serviciul Public “Direcția de Asistență Socială” și Fundația Autonom
‘· initiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurenfiu
⦁ Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2018 la S.C. “SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RE$1TA” S.R.L.
inițiator: Consilier local – Popescu Hadrian Constantin
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Grilei de Salarizare la SC “TRANSPORT URBAN REȘIȚA” S.R.L.
inițiator: Consilier local – Popescu Hadrian Constantin
25.Diverse

headerexpress cc
expresb 1000x100
1000x100 (5)
tmc 640
celtic transilvania 1000x100px
tmc 640
1000 x 200 gif
1000x100 (5)