DISPOZIȚIA Nr. 1818 din 26.10.2018 privind convocarea Consiliului Local În Ședintă ordinară

Primarul Municipiului Reșita,
ln temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 §i alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare,
DISPUNE:

Art.1. – Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Reșita în ședinta ordinara din data de 31 octombrie 2018, ora 14.00 la Sala de Ședinte a Primariei Municipiului Reșița, parter, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
⦁ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșita pe anul 2018
inițiator: Primar – Popa loan
⦁ Proiect de hotarare privind aprobarea execuției Bugetului Local la 30.09.2018
inițiator: Primar – Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 29/31.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar 2017, pentru finanțarea cheltuielilor în anul 2018
inițiator: Primar- Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasarii a 2 persoane in Olanda și Germania pentru achiziția unor utilaje
inițiator: Primar – Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind Organizarea Târgului de Crăciun in Municipiul Reșița
inițiator: Primar – Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 210/2016 privind eliberarea acordurilor de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata intre 3,5t și 7,48t, autorizațiilor de liber acces pentru o zi/luna pentru accesul și circulația autovehiculelor destinate transportului de marfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egala cu 7,5 tone și autorizatii speciale de transport cu greutate și/sau gabarit depașit, în Municipiil Reșița
inițiator: Primar – Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru montarea de plăcute informative pentru identificarea imobilelor și asociatiilor de proprietari/locatari din Municipiul Reșița
inițiator: Primar- Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 332/20.12.2017 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2018
inițiator: Primar- Popa loan
⦁ Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru proiectul “Reșița Verde” a Municipiului Reșița
inițiator: Primar- Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a documentației de urbanism ,,Plan Urbanistic General al Municipiului Reșița”, aprobat prin HCL nr. 92/2011 privind aprobarea documentației de urbanism ,Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Reșița”
inițiator: Prima, – Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii și completarii anexei 2 din HCL nr.329 din 26.09.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului Public – “Direcția pentru întreținerea ·; Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de lluminat Public și Deszăpezire”
initiator: Primar – Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrarii suprafetei de 250 mp, din terenul cu suprafata de 15660,65 mp, înscris in C.F. nr. 2273 Reșița Română, nr. top. R.200/3/52/k/3/b/2/b/1/1, teren situat pe str. Nalbelor nr. 5, Reșița în vederea cumpararii terenului
inițiator: Primar- Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrarii suprafeței de 183 mp, din terenul cu suprafața de 2692874,3 mp. înscris in C.F. nr. 7 Cîlnic, nr. top. 285/b/2/a/2/–/b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1 Nr. cad: 6184 și schimbarea categoriei de folosință, teren situat pe str. Bistra FN, Reșița în vederea cumpărării terenului
inițiator: Primar- Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării imobilului fost punct termic nr. 18 inscris in CF nr. 44548 -C2 și C3 cu suprafață construită totală de 267 mp aparținând domeniului privat al Municipiului Reșița, situat in Reșita Galea Caransebeșului nr. 5-7 in vederea demarării procedurii de demolare și valorificare
inițiator: Primar – Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării imobilului fost punct termic nr. 43, proprietate extratabulară a Municipiului Reșița, cu suprafață de 154 mp aparținând domeniului privat al Municipiului Reșița, situat in Reșita, Galea Caransebeșului nr. 11, în vederea demarîrii procedurii de demolare și valorificare
inițiator: Primar- Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Reșița a suprafeței de teren de 446 mp și schimbarea categoriei de folosință, în vederea intabulării în Cartea Funciara
inițiator: Primar- Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilelor TEREN + CONSTRUCTII situate pe raza Municipiului Reșița de la SC TMK Reșita SA
inițiator: Primar- Popa loan
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Asociației Reșita Europeană de sub autoritatea Consiliului Local
inițiatori: Primar- Popa loan Viceprimar – Dacica Adrian Laurentțiu
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordarii unor subvenții de la bugetul local constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/16.01.2017 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 373/20.12.2017
inițiator: Viceprimar- Dacica Adrian Laurențiu
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 7 la contractul de închiriere nr. 39/01.11.2011 pentru imobilul proprietatea UCM Reșița SA, denumit Creșă și Grădiniță, înscris in CF nr. 34198 Reșița provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 8496 Reșița Română, cu nr. top. R 202/d/9/1, în suprafață de 2860 mp, imobil situat administrativ în Reșița, str. Petru Maior, nr. 26, judetul Cara ­ Severin, cunoscut sub denumirea de Gradinita PP?, aprobat prin HCL nr. 398/24.11.2011
inițiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurentiu
⦁ Proiect de hotarare privind rectificarea HCL nr. 366/05.10.2018
initiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea inființării Centrului de Zi pentru Consiliere și lnformare elevi, studenți și tineri, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acestuia precum și a Convenției de Parteneriat încheiată intre Serviciul Public “Direcția de Asistență Socială” și Fundația Autonom
‘· initiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurenfiu
⦁ Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2018 la S.C. “SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RE$1TA” S.R.L.
inițiator: Consilier local – Popescu Hadrian Constantin
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Grilei de Salarizare la SC “TRANSPORT URBAN REȘIȚA” S.R.L.
inițiator: Consilier local – Popescu Hadrian Constantin
25.Diverse