D I S P O Z I Ţ I E de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 27 septembrie 2018

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi (3) şi ale art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:

 Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 27.09.2018, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Ranforsare sistem rutier DJ 571G Bănia, Gîrbovăţ, Şopotu Vechi 3 tronsoane “.

2.Proiect de hotărâre  de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Județean nr. 2/09.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Caraș-Severin rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018, modificată și completată.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin, pe anul 2018.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 43/16.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2018, modificată.

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.45/ 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F.

 6.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 240/21.12.2015 pentru stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privitoare la acțiunile de protocol, costurile pentru convorbiri telefonice precum și dotarea cu autovehicule din parcul auto al Consiliului Județean Caraș-Severin precum și al instituțiilor și serviciilor publice din subordine, cu modificările și completările ulterioare.

  7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.40/31.03.2009 privind arondarea unităţilor administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Caraş-Severin, cu modificările ulterioare, prin înfiinţarea unui nou serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor în comuna Constantin Daicoviciu, județul Caraș-Severin.

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu din imobilul situat administrativ in municipiul Reșița, str.Cpt. Smaranda Ion (fosta str. Lupacului, nr.2), – „fosta UM 01929, județul Caraș-Severin, aflat in domeniul privat al județului Caraș-Severin și administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin.

 9.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului real de administrare asupra unor spații din imobilul situat administrativ în municipiul Reșița, str. Cpt. Smaranda Ion (fosta str.Lupacului, nr.2) – fosta UM 01929, judetul Caras Severin, aflat in domeniul privat al judetului Caras Severin, in favoarea Casei de Asigurari de Sanatate Caras Severin.

celtic transilvania 1000x100px

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

11.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Caraș-Severin, ca membru supleant în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Caraş-Severin, pentru anul şcolar 2018-2019.

12.Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administrație al Muzeului ”Banatului Montan”Reșița.

13.Raport privind activitatea SC ”EcologicaVăliug”SRL in anul 2017.

14.Intrebări.Interpelări

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală, Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin şi consilierilor judeţeni.

P R E Ş E D I N T E,                                                                      AVIZAT:

Silviu HURDUZEU                                                     SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                Darian CIOBANU

Nr.566

Data: 20.09.2018