Anunț licitație

primaria resita
Stiri Timisoara si Resita publicitate online STPT job 1000x200

1.Informaţii generale privind vânzătorul: Municipiul Reşiţa, cu sediul in Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Judeţul Caraş Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa, persoană contact Bîrsanu Adela, e mail   patrimoniu@primariaresita.ro.

2.Informaţii generale privind vânzarea imobilului, în special descrierea şi identificarea bunului: Vânzare teren în suprafaţă de 282 mp, teren, situat în Reşiţa, Valea Domanului FN, înscris în CF nr. 33555 Reşiţa, nr. cad. 33555, aparţinând domeniului privat al Mun. Reşiţa, conform H.C.L. nr. 319/27.06.2023 şi O.U.G. 57/2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin cerere scrisă ce se depune la sediul Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, str. Petru Maior, nr.2 , Bloc 800.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, Bloc. 800, Compartiment Contracte Terenuri, Judeţul Caraş-Severin.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul : Preţul este de 50 lei şi se va achita la casieria Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, de luni până vineri, între orele 8-13.

4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.09.2023, ora 13.

5. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior.
5.1. Data limită de depunere a ofertelor: 13.09.2023, ora 14.
5.2. Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, Bloc 800, Judeţul Caraş-Severin, Registratură.
5.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

6. Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, parter, sala de sedințe ,în data de 14.09.2023, ora 13.

7. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Caraş-Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email- ecris.115@just.ro.

PRIMAR
POPA IOAN

Stiri Timisoara si Resita publicitate online Brantner 1000x100px Stiri Timisoara si Resita publicitate online Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/