ANUNȚ ÎNCHIRIERE SPAȚIU

anunt public

Primăria Dognecea oferă spre închiriere un spațiu situat în clădirea Centrului Social Cultural situat în localitate.

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Comuna Dognecea, cu sediul în Comuna Dognecea, Str. Principală, nr. 639, județul Caraș-Severin, telefon: 0255/236305, e-mail: dogneceaprimaria@yahoo.com, cod fiscal: 3227777.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Spațiu în suprafață de 50 mp situat în Clădire Centru Social Cultural situată în Comuna Dognecea, județ Caraș-Severin, identificat prin CF nr. 30282, nr. Cadastral 30282, conform caiet de sarcini și H.C.L. Comuna Dognecea nr. 25/20.03.2023 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Impozite și Taxe

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Compartimentul Impozite și Taxe, Comuna Dognecea, strada Principală nr. 639, județul Caraș-Severin.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

100 lei / exemplar, care se achită numerar la Casieria insituției.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 21.04.2023, ora 09,00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02.05.2023 ora 10.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Compartimentul Impozite și Taxe, Comuna Dognecea, strada Principală nr. 639, județul Caraș-Severin.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

02.05.2023 ora 11.00, Comuna Dognecea, strada Principală nr. 639, județul Caraș-Severin.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Caraș-Severin, Reșița, Str. Horia nr. 2-4, județul Caraș-Severin, telefon +40255213304, fax +40255211554, e-mail: ecris.115@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 29.03.2023.