Anunţ de licitație pentru concesiuni bunuri publice

anunt public
untitled design set 970x90 px

Anunț de licitație pentru concesiuni bunuri publice 
1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Ocna de Fier, strada Vale nr. 107B, județul Caraș-Severin, telefon/fax: 0255527802/0255527929, e-mail: primaria@ocnadefier.ro, cod fiscal: 3227548.
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Teren extravilan în suprafață totală de 52.302 mp, identificat în CF nr.30451 cu nr. Cadastral 30451, Lot3, proprietate publică a comunei Ocna de Fier, conform HCL nr.47/30.09.2021 și temei legal OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei comunei Ocna de Fier.
3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obține un exemplar din caietul de
sarcini:
Se poate obține de la Registratura Primăriei comunei Ocna de Fier, strada Vale,
nr. 107B, județul Caraș-Severin.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul: 50 lei / exemplar și se achită cash la casieria Primăriei comunei Ocna de Fier,
str. Vale, nr.107B,județul Caraș-Severin, sau în contul IBAN
RO44TREZ1815006XXX003758- TREZORERIA REȘIȚA.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 08.02.2022, ora 14.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16.02.2022 ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăriei comunei Ocna de Fier, strada Vale nr. 107B, județul Caraș-Severin.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior
5. Data şi locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
17.02.2022 ora 11.00, la sediul Primăriei comunei Ocna de Fier, strada Vale nr.
107B, județul Caraș-Severin.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Caraș-Severin, Reșița, Strada Horea nr. 2-4, județul Caraș-Severin, tel. 0255213304, fax 0255211554, e-mail ecris.115@just.ro
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
26.01.2022.

publicitate online in ziar Express de Banat
untitled design set 970x90 px

Pentru PRIMAR,
VICEPRIMAR
Constantin Tarbuzan

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/