Ședință ordinară a Consiliului Local Reșița

DISPOZIŢIA Nr. 658
DIN 26.05.2017
privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 30 mai 2017, ora 14.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a teraselor permanente și sezoniere pe raza Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru proiectul „Reșița Verde” a Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor practicate de către S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L., în anul 2017
iniţiator: Primar – Popa Ioan
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Piețelor Agroalimentare Reșița Sud, Reșița Nord și Pieței de Vechituri și Pieței Auto de pe Aleea Gugu FN Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Serviciului Public „Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență” Reșița, fără personalitate juridică, de sub autoritatea Consiliului Local
iniţiator: Primar – Popa Ioan
6.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1, art. 3 și art. 6 din H.C.L. nr. 15/30 ianuarie 2017 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, al Serviciului public
„Direcția de Asistență Socială”, al Serviciului public „Direcția Impozite și Taxe”, al Serviciului Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență”, al „Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Muncipiului Reșița”, al Serviciului Public ”Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reșița”, al Serviciului Public ”Direcția Poliția Locală” pentru anul 2017
iniţiator: Primar – Popa Ioan
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 37/2017 privind aprobarea tarifelor pentru închirieri auto și utilaje, a prețului pentru transportul cu autobuze și a tarifelor medii orare privind forța de muncă, aplicate de către Serviciul Public – „Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
8.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 și art. 2 din H.C.L. nr. 251/2016 privind aprobarea componenței comisiei de analiză a documentelor ce stau la baza emiterii certificatului de atestare a edificării construcției
iniţiator: Primar – Popa Ioan
9.Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public și trecerea în domeniul privat al municipiului Reșița și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 300 mp, teren situat în Reșița, Cartier Cîlnic FN, înscris în CF nr. 7 Cîlnic, nr. top 285/b/2/a/2/- -b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1, nr. cad 6184 proprietatea Statului Român, zona IV, pentru construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice CS00147_B
iniţiator: Primar – Popa Ioan
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului reprezentând domeniul public al municipiului Reșița în suprafață de 1180 mp identificat în C.F. nr. 1842 situat în cadrul Colegiului Național „Diaconovici- Tietz” din Municipiul Reșița, str. Mihai Viteazu nr 34
iniţiator: Primar – Popa Ioan
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 80 mp, din terenul cu suprafața de 6971,1 mp înscris în CF NR. 3071 Municipiu Reșița nr. Top: R201/e/23/b/3/b/2/b/1/b/1/b/2/b/3/a/4/a/2/2/a/1/2/b/3/2 și trecerea suprafeței de 80 mp din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița, teren situat pe bd. Revoluția din Decembrie nr.12, ap.2, Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului reprezentând domeniul privat al Municipiului Reșița, în suprafață de 97 mp din suprafața identificată în C.F 1842 Reșița Montană nr. top 587/d/52/c/3/a/3/48/a/2/15/7/3/c/2/1/7/b/2/1/a a Nr. Cad: 6201, situat în municipiul Reșița, str. Barajului Nr.3
iniţiator: Primar – Popa Ioan
13.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 41 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Reșița cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Reșița, identificat în C.F. nr. 38127 Reșița, nr. top. 38127 în vederea extinderii locuinței, Cartier Doman nr. 136, ap. 2, către Farcaș Ion Iosif
iniţiator: Primar – Popa Ioan
14.Proiect de hotărâre privind completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local 17 din 31 ianuarie 2006 privind aprobarea scoaterii din domeniul public și trecereaîn domeniul privat al municipiului Reșița, a suprafeței de 28,76 mp teren, Bd. Republicii nr. 20, sc.D, parter, în vederea concesionării, pentru extinderea construcției existente către S.C. EMA FOREVER SRL
iniţiator: Primar – Popa Ioan
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 18/30.01.2017 privind aprobarea constituirii Grupului de Lucru Local (G.L.L.) la nivelul Municipiului Reșița de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia
iniţiator: Primar – Popa Ioan
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilități la transportul urban de călători
iniţiatori: Primar – Popa Ioan
Viceprimar -Dacica Adrian Laurențiu
Viceprimar – Duruț Gabriel Dumitru
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Îmbunătățirea Situației Romilor 2017-2022
iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Instituției Publice „Clubul Sportiv Municipal Școlar” Reșița
iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.
iniţiatori: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
20.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 5 din Contractul de dare în administrare aprobat prin HCL nr. 97/28.04.2017
iniţiatori: Viceprimar – Duruț Gabriel Dumitru
consilier local – Popescu Hadrian Constantin
consilier local – Chivari Silvia Mihaela
21.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu pentru amenajarea unui urban skate park în Centrul Civic al Municipiului Reșița
iniţiatori: consilier local – Popescu Hadrian Constantin
consilier local – Matichescu Bogdan Nicolae
consilier local – Chiosa Mădălina Miruna
22.Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.19 la Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2016 privind stabilirea taxelor speciale pe anul fiscal 2017
iniţiatori: consilier local – Sabo Mirel
consilier local – Feraru Florin
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de Parteneriat încheiată între Municipiul Reșița, Instituția Publică Club Sportiv Municipal Școlar Reșița, Asociația Reșița Europeană, Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița pe de o parte și Asociația Club Sportiv Banat Girls Reșița pe de altă parte
iniţiator: consilier local – Sabo Mirel
24.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 152/2012
iniţiator: Primar – Popa Ioan
25.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 153/2012
iniţiator: Primar – Popa Ioan
26.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 41/2013
iniţiator: Primar – Popa Ioan
27.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 245/2014
iniţiator: Primar – Popa Ioan

28.Diverse

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:
●Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
●Mass-media.

P R I M A R,                                                A V I Z A T
POPA Ioan                                              S E C R E T A R,
BUCUR Lucian Cornel