Ședință ordinară a Consiliului Local Reșița

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2016, ora 13 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2016

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public –”Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reșița” de sub autoritatea Consiliului Local

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea proprie a Serviciului Public –”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării, demolării și valorificării stației de autobuz situată în Municipiul Reșița, B-dul Republicii nr. 27 și înlocuirea acesteia cu o stație modernă

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea sectorului de drum național DN 58 km 37+300-39+140 și a terenului aferent, aflate în domeniul public al Statului Român, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reșița prin Serviciul Public –”Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea a 10 (zece) foișoare amplasate în parcurile din Municipiul Reșița, cu o valoare de inventar totală de 40.074,75 lei, de către Serviciul Public –”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” în administrarea Consiliului Local prin Serviciul Public –” Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de identificare, delimitare și dezlipire a terenului în suprafață de 236.371 mp din suprafața totală de 431.287,92 mp înscrisă în CF 1989 Reșița Română, nr. top.979/a/9/22/1/1/a/3/2/5/2/3/a/2/2/c/1/b/1/a/2/1 nr. cadastral 5584, proprietatea privată a Orașului Reșița și înscrierea acestuia în domeniul public al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Reșița prin Consiliul Local –Serviciul Public ”Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița” cu S.C. ANDREAS LUNA PARK S.R.L. în vederea amenajării unui patinoar mobil natural în Parcul Tricolorului

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind admiterea plângerii prealabile formulate de către Serviciul Public –”Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reșița” împotriva H.C.L. nr. 173/2016

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu în vederea achiziționări bunurilor imobile aflate în patrimoniul SC EUROMETAL SRL în faliment

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016 la S.C. ”TERMO SERV CET” S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. conform anexei

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Grupul de Acțiune Locală Reșița, a spațiului administrativ nr. 310 situat în Reșița, str. Petru Maior nr. 2, Bl. 800, et. III, înscris în CF nr. 30006-C1-U16 Reșița, cu nr. top. R201/c/10/et.III/124

iniţiator: Viceprimar Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea către consilierii locali a materialelor pentru ședințele ordinare în format electronic – pe adresele de e-mail și pe CD

iniţiator: Viceprimar Paul Vasile Ovidiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public”, a ”Permisului de Spargere/Intervenție” și a ”Procesului verbal de predare – primire amplasament pentru spargere”

iniţiator: Viceprimar Paul Vasile Ovidiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Mandat încheiat între Societatea PIEȚE REȘIȚA S.R.L. și domnul Administrator unic Bistrian Dorin Nicolae la S.C. Piețe Reșița S.R.L.

iniţiator: Consilier local – Duruț Gabriel Dumitru

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 8, alin. (6) din Capitolul II al Anexei la HCL nr. 158/25.09.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind creșterea și deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte în municipiul Reșița

iniţiator: Consilier local – Chivari Silvia Mihaela

 1. Diverse

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:

 • Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.

 • Mass-media.

P R I M A R, A V I Z AT

POPA Ioan S E C R E T A R,

BUCUR Lucian Cornel