Ședință extraordinară a Consiliului Local Reșița

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 2, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a) şi alin. 2 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în data de 16 ianuarie 2017, ora 14.00, la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Reșița în adunarea generală a acționarilor la Societatea ”TRANSPORT URBAN REȘIȚA” S.A. în persoana domnului/doamnei consilier local_________________

iniţiator: Primar – Popa Ioan

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării unor subvenții de la bugetul local, aprobarea Grilei de evaluare și a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Evaluare și Selecționare a asociațiilor și fundațiilor pentru perioada 2017-2020.

iniţiatori: Primar – Popa Ioan
Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

Art. 2. – Dispoziţia se comunică:

●Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.

P R I M A R, A V I Z AT
POPA Ioan

S E C R E T A R,
BUCUR Lucian Cornel